Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY …………….

 

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

 

 

Adresat :

Drewnoluby. Aleja Tysiąclecia 9/1A, 59-700 Bolesławiec

 

Sklep:

…………………………………………………………………

 

Adres do kontaktu i odesłania wypełnionego Formularza odstąpienia od umowy:

……………………………., ul……………………., …-…… ………………………..,

e-mail: …………………………………………………..,

telefon: ………………………………………….

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)    ……………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

……………………………………………………………………………………

 

Data ………………………………….

 

(*) Niepotrzebne skreślić.